Skip to main content

Results of Search

Author Ukraine

Year

Title

Tsarenko, P.M.1988aChlorococcal algae from the bogs of Ukrainian PolessieShow Detail
Valeeva, E.I.1976Horyzontal"nyi rozpodil fitoplanktonu v nyzhn"omu Irtyshi. [Horizontal distribution of phytoplankton in the Lower Irtysh.]Show Detail
Vetrova Z.I.1990Raphidophyta of the Ukraine. [Rafidofitovi vodorosti Ukraini.]Show Detail
Vinogradova, O.N.1994Cyanophyta of the Crimea nature reserve reservoirsShow Detail
Yunger, V.P.1985Edogoniyevi vodorosti Ozera Bile (Ukrayins"ke Polissya). [Oedogonium algae from Lake Beloe (Ukrainian Polessie)]Show Detail
Zhupanenko, R.P.1973Desmidievi vodorosti r. Sivers"kogo Dintsya, vodoim iogo zaplavi ta Pecheniz"-kogo vodoskhovishcha. [Desmidiaceae of the Sev. Donets River, water bodies of its flood-plain and the Pechenegian Reservoir.]Show Detail
Zhupanenko, R.P.1974Zhovto-zeleni vodorosti deyakikh vodoskhovishch na malikh richkakh Ukraini. [Yellow-green algae in some reservoirs on small rivers of the Ukraine.]Show Detail
Zhupanenko, R.P.1975Ogyad Pyrrophyta deyakikh vodaskhovishch Ukraini. [Review of Pyrrophyta in certain reservoirs of the Ukraine.]Show Detail
Kondrat"eva, N.V. & Kovalenko, O.V. et al.1984Viznachnik prisnovodnikh vodorostei Ukrainskoi RSR. 1. Sinozeleni vodorosti-Cyanophyta. Ch.1Show Detail
Topachevskii, A.V. & Masyuk, N.P.1984Presnovodnye vodorosli Ukrainskoi SSRShow Detail