Skip to main content

Record Detail

Author Kiryakov, I.K.
Title Novi i ryadko s"obshchavani za vodoroslovata flora na B"lgariya predstaviteli na Mesotaeniaceae, Gonatozygaceae, Desmidiaceae (Zygnemophyta).
Journal Title Nauchni Trud. Plovdivski Univ. Biol.
Date of Publication 1984
Volume 22
Issue 2
Page(s) 89-97
Geographical Bulgaria
Keywords Zygnemaphyceae; Desmidiaceae; Mesotaeniaceae; Gonatozygaceae