Skip to main content

Record Detail

Author Baslavskaya, S.S. & Bamburova, L.S.
Title K kharakteristike assimilyatsionnoi deyatelnosti i sostava kletok Scenedesmus quadricauda raznogo vozrasta. [On the assimilative activity and composition of Scenedesmus quadricauda cells of various ages.]
Journal Title Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Series 6.
Date of Publication 1966
Volume 5
Page(s) 27-34
Keywords Scenedesmaceae; green algae; colonial; unicellular